Chat hỗ trợ
Chat ngay

HCO Việt Nam

Giải pháp quan trắc

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

– Hiện nay vấn đề phòng chống thiên tai và an toàn đập rất bức thiết do đó các hồ chứa thủy điện sẽ phải thực hiện lắp đặt các trạm quan trắc KTTV theo các thông tư nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du đập.

– Căn cứ vào các văn bản pháp lý hiện hành và thông số kỹ thuật của hồ chứa thủy điện AB phải lắp đặt thiết bị theo các văn bản pháp lý như sau:

– Theo Nghị định 114/2018/NĐ_CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện cần quan trắc các yếu tố như sau:

 • Quan trắc lượng mưa trên lưu vực;
 • Quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập;
 • Tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả;
 • Dự báo lưu lượng đến hồ; Khả năng gia tăng mực nước.

Theo Thông tư 47/2017/TT_BTNMT ngày 7/11/2017 Quy định về giám sát và khai thác sử dụng tài nguyên nước các thủy điện phải quan trắc các yếu tố sau:

 • Mực nước hồ;
 • Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu;
 • Lưu lượng xả qua nhà máy; Lưu lượng xả qua tràn.

Theo Nghị định 38/2016/NĐ_CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn phải quan trắc các yếu tố sau:

 • Quan trắc mưa tại đập chính;
 • Quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập;
 • Tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuabin;
 • Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ.

II. GIẢI PHÁP

 • Tổng quan

       Sử dụng Datalogger HCO – IoT để thu thập các thông số tại Đập, Nhà máy để tính toán và  truyền số liệu lên Bộ TNMT, Sở TNMT, Server của Chủ đầu tư và đưa ra hiển thị tại chỗ.

       Hệ thống tính toán và xử lý số liệu tại bộ Datalogger HCO – IoT trung tâm, không qua bất kỳ server nào, nên chi phí vận hành rẻ, phù hợp với nhiều lĩnh vực.

 • Sơ đồ kết nối

Các cảm biến, kết nối về Datalogger trung tâm theo giao thức modbus RTU hoặc TCP. Các cảm biến ở xa, không có dây hữu tuyến kéo tới, có thể kết nối với 1 Datalogger nhánh, sau đó datalogger nhánh sẽ kết nối dữ liệu với Datalogger chính thông qua sóng 3G hoặc mạng internet.

Datalogger chính sẽ tổng hợp và xử lý số liệu, truyền lên cơ quan chức năng, đưa ra hiển thị tại chỗ và từ xa mà không cần cài đặt bất kỳ 1 phần mềm chuyên dụng nào.