Chat hỗ trợ
Chat ngay

HCO Việt Nam

Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống quan trắc thủy văn nhà máy thủy điện Long Tạo

Yêu cầu kỹ thuật

– Các khối lượng công việc thực hiện phải theo đúng TT 47/2017/TT-BTNMT, hướng dẫn trong Công văn số 2588/TNN-TTKT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Cục Tài nguyên nước. Bảo đảm hoạt động chính xác của các thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn Việt Nam, bao gồm:

+ Quan trắc lưu lượng qua Tuabin.

+ Quan trắc mực nước hồ chứa.

+ Quan trắc lưu lượng xả lũ.

+ Quan trắc lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu.

+ Quan trắc mưa tại Đập chính.

+ Hệ thống giám sát số liệu có thể lưu trữ được lịch sử dữ liệu và truy xuất tại chỗ để kiểm tra số liệu.

+ Kết nối dữ liệu, sử dụng các thiết bị cảm biến, các bộ chuyển đổi và hệ thống hạ tầng mạng đã có của Nhà máy.