Chat hỗ trợ
Chat ngay

HCO Việt Nam

Lắp Đặt Hệ Thống Quan Trắc Theo Thông Tư 47/2017/TT-BTNMT- NMTĐ Nậm Công 3

Công ty TNHH HCO VIỆT NAM, Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và kết nối dữ liệu về Cục quản lý tài nguyên nước hệ thống quan trắc cho nhà máy thủy điện Nậm Công 3 theo đúng thông tư số 47/2017/TT-BTNMT về “quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước” Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Bộ tài nguyên và môi trường ban hành.

Thời gian hoàn thành: 01 tuần kể từ ngày giao thầu

Yêu cầu: Giải pháp cung cấp, lắp đặt và kết nối dữ liệu về Cục quản lý tài nguyên nước đáp ứng hoàn theo thông tư số 47/2017/TT-BTNMT về “quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước”

Yêu cầu về thiết bị hệ thống:

 • Có dải đo phù hợp với giá trị cần đo.
 • Hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu nhận, lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.
 • Có sai số tuyệt đối không vượt quá 01cm đối với thiết bị đo mực nước; sai số tương đối không vượt quá 5% so với giá trị thực đo đối với thiết bị đo lưu lượng.
 • Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng, dải đo phải đảm bảo không quá 15 phút 01 lần;
 • Các loại thiết bị đo đạc phải thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định.

 Yêu cầu về kết nối:

 • Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường của tỉnh/Thành phố hoặc cơ quan được giao trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu cho việc đấu nối.
 • Đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định, phù hợp với yêu cầu của hệ thống/thiết bị tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận.
 • Có xác nhận chính thức bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho việc đấu nối thành công, tuân thủ đầy đủ các yêu của pháp luật và yêu cầu kỹ thuật khác (nếu có)
 • Đản bảo hệ thống kiểm soát nội bộ (local controller) không thể làm thay đổi, ảnh hưởng chất lượng dự liệu truyền trực tuyến.
 • Số liệu về chất lượng nước được nhập từ máy tính tại hệ thống (local computer), và được gửi lên hệ thống và chuyển trực tuyến lên sở môi trường/cơ quan được chỉ định.

 Yêu cầu về kiểm soát dữ liệu: 

 • Toàn bộ dữ liệu được truyền về máy tính tại nhà máy lưu giữ tại máy.
 • Dữ liệu được xuất ra dưới dạng file excel, và đồ thì
 • Thao tác tại máy tính tại nhà máy (locacl computer) đảm bảo không ảnh hưởng đến tín hiệu, dữ liệu truyền tải trực tuyến.
 • Kết nối máy in tại nhà máy